<div align="center">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>

วิชา คอมพิวเตอร์
ป.6
(ชุดที่ 2)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน เป็นข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ

2. นิตยสารจะให้ข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลอักขระ ภาพ และตัวเลข
ข้อมูลตัวเลขและภาพ
ข้อมูลเสียงและตัวเลข
ข้อมูลภาพและเสียง

3. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวเลข
หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
แผ่น VCD ภาพยนตร์
บัญชีรายรับ - รายจ่าย
แถบบันทึกเสียง

4. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
ถูกต้อง
สมบูรณ์
ทันสมัย
แปลกใหม่

5. Peopleware หมายถึงอะไร
โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง
ผู้คิดค้นและเขียนโปรแกรม
การวางแผนการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์

6. ผู้ที่คิดค้นและเขียนงโปรแกรมต่าง ๆ เรียกว่าอะไร
Programmer
Peopleware
Process
Printer

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ทำให้เดินทางได้สะดวก
ทำให้ติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก
ทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่มีราคาแพง
ทำให้ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ง่าย

8. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีที่มีต่อด้านสาธารณสุข
ใช้ในการบรรจุหีบห่อ
ใช้ในการคำนวณรายรับ-รายจ่าย
ใช้ในการคิดค้นผลิตยารักษาโรค
ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

9. เพราะเหตุใดเทคโนโลยีสารสนเทศจึงถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
ราคาไม่แพง
เป็นที่นิยมของคนทั่วไป
ทำให้ผู้ใช้เป็นคนทันสมัย
ทำงานได้รวดเร็ว สม่ำเสมอ

10. เครือข่ายของคอมพิวเตอร์มีลักษณะเหมือนสิ่งใด
ระบบสุริยะ
ใยแมงมุม
ก้างปลา
รังผึ้ง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: