<div align="center">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>

วิชา คอมพิวเตอร์
ป.6
(ชุดที่ 3)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
1. ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบจำนวน ควรใช้ซอฟต์แวร์ใด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Paint
2. ถ้าต้องการนำเสนอข้อมูลที่เป็นภาพและเนื้อหาสั้น ๆ ประกอบการพูดบรรยาย ควรใช้ซอฟต์แวร์ใด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Paint
3. การสร้างแผ่นผับควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ใด
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Paint
4. การนำเสนอข้อมูลโดยใช้สไลด์ ไม่ควร ใช้ภาษาอย่างไร
ได้ใจความ
สั้น ๆ
กระชับ
พรรณนา
5. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการสร้างชิ้นงาน
บอกแหล่งที่มาของข้อมูล
ใช้ภาษาอย่างสุภาพ เป็นทางการ
ไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น
คัดลอกผลงานของผู้อื่น
6. อุปกรณ์ตัวใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อช่วยเลือกรายการ
ซีพียู
จอภาพ
แป้นพิมพ์
เมาส์
7. อุปกรณ์ใดทำหน้าที่แสดงผลข้อมูล
จอภาพ
แป้นพิมพ์
เมาส์
สแกนเนอร์
8. อุปกรณ์ใดรับสัญญาณจากซีพียู แล้วพิมพ์ข้อความหรือภาพแสดงออกมาเป็นกระดาษ
สแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์
จอรับภาพ
โปรเจคเตอร์
9. ข้อใดเป็นการทำความสะอาดจอภาพที่ถูกต้อง
ใช้ผ้าแห้งเช็ด
ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด
ใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกเช็ด
ใช้ฟองน้ำชุบน้ำสบู่เช็ด
10. ข้อใดเป็นข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีในการเกษตร
ทำให้ผลผลิตข้าวในตลาดมีปริมาณสูงขึ้น
ทำให้คนทำงานในเมืองตกงานมากขึ้น
ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบการผลิตมากขึ้น
ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในไร่นามีผลเสียต่อดินและน้ำ
ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: