6 มาตรการหลักป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา
ประกอบด้วย