การแข่งขันกีฬา - กรีฑา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(18 - 19 ก.ค. 2560)