โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน ป.6 ณ วัดมเหยงคณ์

(25 - 26 ส.ค. 2560)