กิจกรรม "พิธีเปิดกีฬาภายในเทศบาลนครนครศรีธรรมราช"

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

(12 -14 ก.ค. 2559)
..Ҿش 1 ..