โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::สรุปผลการแข่งขัน::..   
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556
"นครวิชาการ"
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิ.ย. 2556
ณ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
********************************************************
0
ตัวแทนระดับภาคใต้ ไปแข่งขันระดับประเทศ
กิจกรรม ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ระดับอนุบาล
             เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
             ด.ญ. นิกานต์มณี สะอุ
             ด.ช. สหชัย สร้อยทอง .ญ. ศุภิสรา รุ่งเรือง

กิจกรรม การประกวดโครงงานศิลปะ ป.4 -ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
             ด.ญ. นุตประวีณ์ ศรีธรรมากุล
             ด.ญ. วาริศา นนทฤทธิ์
             ด.ญ. มัลลิกา เนียมรินทร์

กิจกรรม การประกวดละครภาษาอังกฤษ ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
             ด.ช. ภูสิทธิ คงยืน
             ด.ช. ปวริศ ศรีสงคราม
             ด.ช. มฤเคนท์ ขนานเกิด
             ด.ญ. ญาณิศา ฟองมณี
             ด.ญ. อัจจิมา เนียมสุ้น
             ด.ญ. วริญญา คลังนาค
             ด.ช. ปณชัย ทัศน์นิยม
             ด.ญ. ฮายาตี มาลีหอม
             ด.ญ. เนตรนภา ศรีทอง
             ด.ช. ศุภวัฐ ชัยเดช

กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
             ด.ญ. ศุภิสรา รุ่งเรือง

กิจกรรม งานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
             ด.ญ. ฐิตินันท์ สวัสดิสาร
             ด.ญ. ดวงหทัย ดำอุไร
             ด.ญ. วรรณภา ยอดทวี

กิจกรรม ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช
             ประดิษฐ์ของเล่น ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 2)
             ด.ช. จักรกฤษ ลับแสง
             ด.ช. เมธี ดาบเงิน
             ด.ช. คณิศร ช่วยสร้าง
 
0
0
0
0
 
0
0
0
 
 
รางวัลการแข่งขันระดับภาคใต
กิจกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
             ด.ญ. ชิรวัฒน์ บุญยารุณ
             ด.ญ. ธธิดา พูลสวัสดิ์
             ด.ญ. พจนวรรณ สุวรรณา

กิจกรรม อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (ชนะเลิศ)
             ด.ช. นาคิม คงวรรณ

กิจกรรม ตอบปัญหาสารานุกรม ป.4 - ป.6
             รางวัลชนะเลิศ
             ด.ญ. พิมพ์ชนก แกล้วทนงค์
             ด.ญ. ชวัลนุช สุขสบาย
             ด.ช. นิรุตติกุล จึงประเสริฐศักดิ์

กิจกรรม อัจฉริยภาพภาษาไทย ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 1)
             ด.ญ. กวิสรา ชาตะกาญจน์

กิจกรรม อัจฉริยภาพทางสังคม ป.1 - ป.3
             เหรียญทอง (รองชนะเลิศ อันดับ 2)
             ด.ญ. ศิรประภา สังขกาฬ
             ด.ญ. จิณณพัต สังข์ขาว

กิจกรรม วาดภาพศิลปะ ป.4 - ป.6
             เหรียญทอง
             ด.ช. นธีธร ธรรมชาติ
             ด.ช. พันธภูมิ เชษฐ์วัฒนสิทธิ์       ด.ญ. ศิรประภา ส.

กิจกรรม เริงเล่นเต้น Dancer ระดับอนุบาล
             เหรียญทอง
             ด.ญ. ปรนันท์ เพชรโกมล
             ด.ญ. ธนัชชา คีรีนารถ
             ด.ญ. นุสรีย์ บุญเรือง
             ด.ญ. ปณิตา สุกเืมือง
             ด.ญ. มลธิญา อินมณเฑียร
             ด.ญ. ศตพร จิราวงศ์
             ด.ญ. จันทร์จรัส สมเชื้อ
             ด.ญ. ปราณปรียา สม้อ
             ด.ญ. วิศิษฎ์สิริ จงจิต
             ด.ช. พงศ์กร งามผ่องใส

กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
             (หุ่นยนต์วิ่งม้ามหาสนุก)
ระดับประถมศึกษา
             เหรียญทอง


กิจกรรม เขียนเรียงความ ป.4 - ป.6
             เหรียญเงิน
             ด.ญ. เพชรลดา รัตนสมบัติ

กิจกรรม การประกวดอ่านบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.1 - ป.3
             เหรียญเงิน
             ด.ญ. ชุติกาญจน์ บุญนำ
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย