กีฬานักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เทเบิลเทนนิส

โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
(25 - 26 ก.ค. 2556)