<div align="center" class="style3">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>

วิชาคอมพิวเตอร์
ป.3
(ชุดที่ 1)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
*************************************************** *
1. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
ราคาสินค้า
คะแนนสอบ
หมายเลขโทรศัพท์
บันทึกรายรับ-รายจ่าย

2. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้เฉพาะเสียง
วิทยุ
โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์
คอมพิวเตอร์

3. แหล่งข้อมูลใด ที่ต้องใช้ตาและหูในการรับรู้
ภาพยนตร์
ภาพวาด
โทรศัพท์
วิทยุ

4. ข้อใด ไม่ใช่ ข้อมูลตัวอักษร
บ้านเลขที่
คะแนนสอบ
ทะเบียนบ้าน
หมายเลขโทรศัพท์

5. บัตรประชาชน จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลภาพ
ข้อมูลตัวเลข
ข้อมูลเสียง
ข้อมูลตัวอักษร

6. ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล
การสอบถามจากผู้รู้
การค้นหาจากเอกสาร
การซื้อของจากตลาดสด
การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต

7. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูล
ช่วยในการวางแผน
ช่วยในการตัดสินใจ
ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง
ช่วยให้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น

8. ข้อใดเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้การอ่าน
การสอบถาม
การสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์
การค้นคว้าจากเอกสาร

9. ถ้าต้องการข้อมูลเรื่องพืชผักสวนครัว ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดจึงเหมาะสมที่สุด
ห้องสมุด
เพื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน
แม่ค้าขายผัก

10. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูล
ทำให้มีความรู้มากขึ้น
นำข้อมูลไปใช้ในการเรียน
ทำให้เป็นคนสอดรู้สอดเห็น
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความจริง

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: