<div align="center" class="style3">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>

วิชาคอมพิวเตอร์
ป.3
(ชุดที่ 2)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
***************************************************

1. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กล้องดิจิทัล
สแกนเนอร์
แผ่นซีดี
ปากกาเมจิก

2. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
จอภาพ
เครื่องพิมพ์
กรรไกร
วิทยุ

3. ข้อใด ไม่ใช่ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กระเป๋าผ้า
โทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์
โทรทัศน์

4. ใครใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กุ๋ยเขียนรายงานส่งครู
เกดหาข่าวจากหนังสือพิมพ์
ก้องใช้ดินสอสีระบายภาพวาด
แก้มใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ถ่ายภาพ

5. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดไม่สามารถตกแต่งภาพได้
โทรศัพท์เคลื่อนที่
คอมพิวเตอร์
กล้องดิจิทัล
วิทยุ

6. ถ้าสายไฟฟ้าของวิทยุมีรอยขาด ควรปฏิบัติอย่างไร
ทิ้งวิทยุทันที
นำไปให้ช่างไฟฟ้าซ่อมแซม
ใช้กาวทางตรงบริเวณรอยขาด
ให้สกอตเทปใสพันบริเวณรอยขาด

7. จากภาพให้ประโยชน์ในด้านใด
การศึกษา
การสื่อสาร
การคมนาคม
การแพทย์

8. ตู๋เปลี่ยนช่องโทรทัศน์บ่อยๆ ตู่ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
ถูกต้อง เพราะจะได้ดูครบทุกช่อง
ถูกต้อง เพราะควรหารายการที่น่าสนใจ
ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้พลาดรายการที่ชอบ
ไม่ถูกต้อง เพราะจะทำให้หลอดภาพมีอายุสั้น และสิ้นเปลืองไฟฟ้า

9. เพราะเหตุใด ไม่ควรใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
อาจถูกไฟฟ้าดูด
ทำให้ทำงานไม่สะดวก
คอมพิวเตอร์เลอะเทอะ
ทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความชื้น

10. ใครดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ถูกต้อง
นุ่นวางโทรทัศน์ห่างจากผนัง 10 เซนติเมตร
นาถกดปุ่มที่กล้องดิจิทัลอย่างเบาๆ
นัทเปิดวิทยุเสียงดังมากๆ เพื่อทดลองวิทยุเครื่องใหม่
นิ้งใช้ผ้าคลุมคอมพิวเตอร์หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: