<div align="center" class="style3">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>

วิชาคอมพิวเตอร์
ป.3
(ชุดที่ 5)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
*************************************************** *
1. การออกแบบงานประดิษฐ์ต้องอาศัยสิ่งใด
ความจำ
ความเข้าใจ
ความคิดริเริ่ม
ความคล่องแคล่ว

2. ข้อใดจัดเป็นข้อมูลตัวอักษร
บัตรประชาชน
เกรดเฉลี่ย
เสียงวิทยุ
ภาพวาด

3. ทะเบียนรถยนต์ จัดเป็นข้อมูลประเภทใด
ข้อมูลภาพ
ข้อมูลเสียง
ข้อมูลตัวเลข
ข้อมูลตัวอักษร

4. ข้อใดเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
น้อยอ่านข้อมูลจากตำราวิชาการ
นิ่มเข้าร่วมการชุมนุมเพื่อนำไปเขียนข่าว
หน่อยหาข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ
นิดใช้เอกสารการวิจัยมาทำรายงาน

5. ถ้าต้องการข้อมูลเรื่องการปลูกผักสวนครัว ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
เพื่อน
พ่อแม่
ห้องสมุด
พ่อค้าขายผัก

6. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการค้นหาข้อมูล
ได้รับข้อมูลที่ีถูกต้องตามความจริง
ทำให้เป็นคนสอดรู้สอดเห็น
นำข้อมูลไปใช้ในการเรียน
ทำให้มีความรู้มากขึ้น

7. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในข้อใดใช้สร้างงานเอกสาร
คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์เคลื่อนที่
กล้องดิจิทัล
โทรทัศน์

8. ข้อใดใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดวิทยุเสียงดัง
ใช้ดินสอกดปุ่่มที่กล้องดิจิทัล
เปิด-ปิดคอมพิวเตอร์บ่อยๆ
ถอดปลั๊กโทรทัศน์ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

9. ฝ้ายใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ฝ้ายปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ เพราะอะไร
ถูกต้อง เพราะคอมพิวเตอร์จะได้สะอาด
ถูกต้อง เพราะคอมพิวเตอร์ต้องการความชื้น
ไม่ถูกต้อง เพราะคอมพิวเตอร์จะเลอะเทอะ
ไม่ถูกต้อง เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดและทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายได้

10. ใครดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ถูกต้อง
อ้นปรับแสงสว่างของภาพในโทรทัศน์ให้พอดี
ตู๋ใช้ผ้าเนื้อหยาบเช็ดที่เลนส์และหน้าจอกล้องดิจิทัล
ทินปัดฝั่นวิทยุสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
จอยไม่เล่นเกมในโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: