<div align="center">แบบทดสอบความรู้ออนไลน์</div>
แบบทดสอบความรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์
ป.5
(ชุดที่ 1)
อ.ปริชมน คงช่วย
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
***************************************************
1. ข้อใด ไม่ จัดเป็นข้อมูล
ฝ้ายนับเงินที่เหลือจากการซื้อของ
ก้อยไปซื้อยาตามใบสั่งแพทย์
นิดสำรวจราคาผักในตลาด
เก่งสอบถามราคาหนังสือ

2. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูล
ช่วยในการวางแผน
ช่วยในการตัดสินใจ
ช่วยให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง
ช่วยให้เกิดการแข่งขันทำธุรกิจต่าง ๆ

3. แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
ปอฟังยายเล่าประวัติของชุมชน
แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้โต้งฟัง
ดาวเขียนจดหมายไปหาเพื่อน
นกสำรวจต้นไม้ในโรงเรียน

4. “นิชาเก็บรวบรวมภาพไว้เพื่อศึกษา” ประเภทของข้อมูลนี้เรียกว่า
ข้อมูลที่เป็นตัวอักขระ
ข้อมูลที่เป็นตัวเลข
ข้อมูลภาพ
ข้อมูลเสียง

5. ข้อมูลข้อใดที่ ไม่จัด เป็นตัวอักขระ
หมายเลขโทรศัพท์
ทะเบียนรถยนต์
ภาพรถยนต์
บ้านเลขที่

6. ข้อมูลจากแหล่งใดทันสมัยที่สุด
หน่อยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
ออยอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์
นิดอ่านหนังสือในห้องสมุด
ก้องฟังข่าวจากวิทยุ

7. สมาคมการค้า เป็นแหล่งข่าวสำหรับสมาชิกกลุ่มใด
ผู้ทำธุรกิจอุตสาหกรรม
นักการเมือง
นักวิชาการ
เกษตรกร

8. การนำข้อมูลมาทำเป็นสารสนเทศ อยู่ในขั้นตอนใด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การประมวลผลข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

9. ข้อใดเป็นการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
สารสนเทศ > ข้อมูล > ประมวลผล
ข้อมูล > ประมวลผล > สารสนเทศ
ประมวลผล > ข้อมูล > สารสนเทศ
ข้อมูล > สารสนเทศ > ประมวลผล

10. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของข้อมูลสารสนเทศที่ดี
มีความเป็นปัจจุบัน
มีความชัดเจน ถูกต้อง
มีภาษาที่ไพเราะสละสลวย
มีความสมบูรณ์ เชื่อถือได้

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ: