โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::สรุปผลการแข่งขัน::..   
 
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
"มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช"
21 ส.ค. 2556

********************************************************
0
สรุปผลการแข่งขัน
กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 -ป.6
             รางวัลชนะเลิศ
             ด.ญ. พจนวรรณ สุวรรณา
             ด.ญ. ณัฐฎฑิฏฎา สารมาศ
             ด.ญ. ธมลวรรณ โล้ววัชรากร
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูกรรณิการ์ นาคพันธ์
0------------------------------------------------------------------
กิจกรรม ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4 -ป.6
            รางวัลชนะเลิศ
             ด.ช. ชิรวัฒน์ บุญยารุณ
             ด.ช. ปธานิน จลสุรางค์
0
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
             ด.ญ. ชนิกานต์ จรเสมอ
             ด.ญ. กวิสรา ชาตะกาญจน์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูศรีสุดา สมจิต
0------------------------------------------------------------------
กิจกรรม แข่งขันวาดภาพพฤกษศาสตร์ ระดับ ป.4 - ป.6
            รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
             ด.ช. นทีธร ธรรมชาติ
0
            รางวัลชมเชย อันดับ 1
             ด.ช. พันธภูมิ เชษฐวรรณสิทธิ์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูวันวิษา นุ่นสังข์
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูธมน เต็มรักษ์
0------------------------------------------------------------------
    


 
0
0
0
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย