โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลการแข่งขัน::..   
 
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
"Computer Contest 2013 " ครั้งที่ 8
จัดโดยโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ. นครศรีธรรมราช
( 7 ก.ย. 2556)

********************************************************
0
ผลการแข่งขัน

กิจกรรม โปรแกรม Paint ระดับ ป.1 -ป.3
             รางวัลชนะเลิศ
             ด.ช. อนิวัฒน์ โพธิ์งามพริ้ง
             ด.ช. เด็กชายอภิภู แก้วประจุ
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูอรอนงค์ เพชรช่วย
0------------------------------------------------------------------
กิจกรรม โปรแกรม Paint ระดับ ป.4 -ป.6
            รางวัลชมเชย
             ด.ญ. ศุภิสรา รุ่งเรือง
             ด.ญ. อรวรรณยา ไตรระเบียบ      
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูปริชมน คงช่วย
0------------------------------------------------------------------
          - ทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint
     แต่ละรายการมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 25 ทีม
     โดยอันดับ 1 ถึง 5 เ่ท่านั้น ที่จะได้รับรางวัล
     ปรากฏว่า โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์สามารถ
     คว้ารางวัลได้ทั้ง 2 ทีม


          


 
0
 
0
 
0
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย