โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::สรุปผลการแข่งขัน::..   
 
สรุปผลการสอบแข่งขันคนเก่งเทศบาลระดับประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประจำปีการศึกษา 2556
(20 ส.ค. 2556)


********************************************************
0
สรุปผลการแข่งขัน

วิชา ภาษาอังกฤษ
             ได้ลำดับที่ 1
             ด.ญ. ธัญกร จารุสิริรังสี
             ได้ลำดับที่ 3
             ด.ญ. ศิริขวัญ เพ็ชรโยธา
0------------------------------------------------------------------
วิชา วิทยาศาสตร์
             ได้ลำดับที่ 2
             ด.ญ. ทักษอร เหมทานนท์
0------------------------------------------------------------------
วิชา คณิตศาสตร์
             ได้ลำดับที่ 2
             ด.ญ. อักษราภัค สุประดิษฐ์
             ได้ลำดับที่ 3
             ด.ช. ณัฐวัฒน์ จิยิพงศ์
0------------------------------------------------------------------
วิชา ภาษาไทย
             ได้ลำดับที่ 3
             ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน
0------------------------------------------------------------------

 
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย