โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::สรุปผลการแข่งขัน::..   
 
สรุปผลการสอบแข่งขันเำพชรยอดมงกุฏ
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
(สอบ ก.ย. 2556)

********************************************************
0
สรุปผลการแข่งขัน
วิชา ภาษาไทย (7-8 ก.ย. 2556)

                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รอบเจียระไนเพชร

        - เด็กหญิงชุติกานต์ บุญนำ
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 80 คะแนน   
        - เด็กหญิงชุติกานต์ บุญนำ
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 81 คะแนน
        - เด็กหญิงโสรญา ยอดพิจิตร
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 74 คะแนน  
0
0
รอบเพชรยอดมงกุฏ
        - เด็กหญิงชุติกานต์ บุญนำ
          ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง

        - เด็กหญิงนันทวรรณ ลิ่มตระกูล
          ได้รับรางวัล ชมเชย

0------------------------------------------------------------------
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รอบเจียระไนเพชร
        
        - เด็กหญิงกวิสรา ชาตะกาญจน์
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 87 คะแนน   
        - เด็กหญิงธมลวรรณ โล้วัชรากร
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 84 คะแนน
        - เด็กหญิงกชชนก วุฒิมานพ
          คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 83 คะแนน  

0------------------------------------------------------------------

 
สรุปผลการแข่งขัน
วิชา วิทยาศาสตร์ (15 ก.ย. 2556)
                 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร

        - เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทับทิม
        - เด็กชายภัทรธร แซ่แต้
        - เด็กชายพนธกร ศรอินทร์
  0
0------------------------------------------------------------------
                  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รอบเจียระไนเพชร
       
แข่งขันประเภททีม คะแนนเต็ม 100 คะแนนได้ 85 คะแนน

รอบเพชรยอดมงกุฎได้รับรางวัลชมเชย
        - เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ
        - เด็กชายปธานิน จุลสุรางค์
        - เด็กหญิงชนิกานต์ จรเสมอ
0
0------------------------------------------------------------------
0
0
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
0
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย