โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::สรุปผลการแข่งขัน::..   
 
โครงการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ)
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิืตศาสตร์
(27 ก.ย. 2556)

********************************************************
0
สรุปผลการแข่งขัน
วิชา วิทยาศาสตร์

                
เหรียญทอง

        - เด็กชายสันติภูมิ มัจฉาชาญ
เหรียญเงิน
        - เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ
เหรียญทองแดง
        - เด็กชายปธานิน จุลสุรางค์
        - เด็กหญิงเพชรลดา รัตนสมบัติ
        - เด็กหญิงชนากานต์ ทรัพยาสาร
        - เด็กชายณัฐพล ยิ่งคำนึง
        - เด็กหญิงกชพิชย์ มากศรี
รางวัลชมเชย
        - เด็กหญิงกวิสรา ชาตะกาญจน์
        - เด็กหญิงสุปัญญาภรณ์ ทัศนวิสุทธิ์
        - เด็กชายปรเมศวร์ ชูกล่ำ

 
สรุปผลการแข่งขัน
วิชา คณิตศาสตร์

เหรียญเงิน
        - เด็กชายสิรภพ ชยเจตน์
รางวัลชมเชย
        - เด็กชายนาคิม คงวรรณ

0
0------------------------------------------------------------------
0
0
00
0
0
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
00
0
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย