::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
..::ผลงานนักเรียนระดับประเทศ::..   
 

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557
สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ
ระหว่างวันที่ 1 - 3 ส.ค. 2557
ณ ชาเลนเจอร์ 2
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

********************************************************

0  
รางวัลชนะเลิศ
โครงงานปฐมวัย
 
 
0  

ผู้เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตร์ชำนาญ
2. เด็กชายชูติวัต สบเหมาะ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์ คงเพ็ชร

 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. ครูกัญญารัตน์ จุติโชติ
2. ครูอำไพ โสภาคะ

 

ครูฝ่ายอำนวยความสะดวก
1. ครูจุฑาทิพย์ เยี่ยมเวช
2. ครูเอกพงศ์ สุวประพันธ์
3. ครูชัยยศ เอียดแจ่ม

0
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย