::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
..::ผลงานนักเรียน::..
  
 

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เนื่องในงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2557

********************************************************

0  
กิจกรรม
การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ช่วงชั้นที่ 2
ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้
 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
 
- รางวัลชมเชย  
 
 
เด็กชายเมธี ดาบเงิน
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
 
   
 
เด็กชายอัฟฟาน หมัดดะอี
รางวัล ชมเชย
 
   

 

 

อาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม
1. นายนริศ เจดีย์รัตน์
2. นายอรรถพล การดี

 
0
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย