โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลการแข่งขัน::..   
 
ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
"Computer Contest 2014" ครั้งที่ 9
จัดโดยโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ. นครศรีธรรมราช
( 30 ส.ค. 2557)

********************************************************
0
ผลการแข่งขัน

กิจกรรม โปรแกรม Paint ระดับ ป.1 -ป.3
             รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
             ด.ญ. เพ็ญพิชชา บรูโชควิวัฒน์
             ด.ญ. ธาลิษา เลิศวงศ์หัส
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูอรอนงค์ เพชรช่วย
0------------------------------------------------------------------
กิจกรรม โปรแกรม Paint ระดับ ป.4 -ป.6
            รางวัลชมเชย
            ด.ช. อนิวัฒน์ โพธิ์งามพริ้ง
            ด.ช. อภิภู แก้วประจุ
คุณครูผู้ฝึกซ้อม ครูปริชมน คงช่วย
0------------------------------------------------------------------
     
          


 
0
 
 
0       
 
 
 
 
0
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย