โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลงานนักเรียน::..   
 
..::ผลการแข่งขัน::..
ประกวดการประดิษฐ์กระทง
ประจำปี 2557

********************************************************
การประกวดการประดิษฐ์กระทง(7 พ.ย. 2557)
-ทีม ป.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1. ด.ญ. เสาวลักษณ์ บุญวงศ์
2. ด.ญ. นภสร ทองใบใหญ่
3. ด.ญ. รัตนาวลี มุสิกะโรจน์
4. ด.ญ. พัทธ์ธีรา อาจไำพรินทร์
5. ด.ญ. พิชญา รอดภัย

-ทีม ป.6 รางวัลชมเชย
1. ด.ช. ปลายสิงหา เต็งรัง
2. ด.ญ. อรวรรณยา ไตรระเบียบ
3. ด.ญ. อรอนงค์ ไกรวานิช
4. ด.ญ. ปาสิตา เพชรพงศ์พันธุ์
5. ด.ญ. กานต์ธีรา คำนวณจิตร

          
ดูรูปทั้งหมด
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย