::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
..::นครตรังวิชาการ::..
  
 

..::นครตรังวิชาการ::..
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557

********************************************************

มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2557
ได้เข้าร่วมแข่งขัน 13 รายการ
- ได้เหรียญทอง 11 รายการ
- ได้เหรียญทองแดง 1 รายการ
- ได้เข้าร่วม 1 รายการ

เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ 6 รายการ
 

 


สรุปผลรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้
ที่ 1 เหรียญทอง
   กิจกรรม
   - กระบวนการวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
   - โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

           
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

      โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6

ที่ 2 เหรียญทอง
   กิจกรรม
   - ตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6
   - ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
   - ฮูลาฮูป ปฐมวัย
   - ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ปฐมวัย

ตอบปัญหาสารานุกรม ป.4-ป.6
ทักษะคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
       
 
 ฮูลาฮูป ปฐมวัย
 

ที่ 3 เหรียญทอง
   กิจกรรม
   - หุ่นยนต์ ป.4-ป.6
   - โครงงานปฐมวัย

หุ่นยนต์ ป.4-ป.6

ที่ 4 เหรียญทอง
   กิจกรรม
   - หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
   - แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

หนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
 
 แกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
 

ที่ 5 เหรียญทอง
   กิจกรรม
   - เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย

 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย

เหรียญทองแดง
   กิจกรรม
   - คัดลายมือ ป.1-ป.3
    

คัดลายมือ ป.1-ป.3

เข้าร่วมกิจกรรม  เดินตัวหนอน ปฐมวัย

 
   
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย