โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลงานนักเรียน::..   
 
โครงการเพชรยอดมงกุฎ
ปีการศึกษา 2557
********************************************************
0  
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ด.ช. ศักรินทร์ สุทธิบูลย์
ด.ช. สธรรดร บดีการ
ด.ญ. ทิพธิดา สุทธิวรา
 
   
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ด.ญ. ทักษอร เหมทานนท์
ด.ญ. พุึฒิตา ดอกพุฒิ
ด.ญ. วาริศา นนทฤทธิ์
 
   
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ด.ญ. พรรวษา นิลสุวรรณ

 
รางวัลชมเชยรอบเจียระไนเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ด.ญ. วิศรุต รัตนมุกดา
ด.ช. หยกเพชร ไพศาล

 
รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ด.ญ. ชนิกานต์ เหล่หวัน

 
รางวัลชมเชยรอบเพชรยอดมงกุฎ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน

 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย