โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลงานนักเรียน::..   
 
โครงการสอบวัดความรู้ของสถาบันกวดวิชา แม็ค นครศรีธรรมราช

********************************************************
0  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

1. ด.ญ. โสรญา ยอดพิจิตร ได้คะแนนอันดับ 4 วิชาภาษาไทย
2. ด.ญ. ปาจรีย์ พฤกมาศ ได้คะแนนอันดับ 5 วิชาภาษาไทย
3. ด.ญ. เพ็ญพิชชา ทับทิม ได้คะแนนอันดับ 7 วิชาคณิตศาสตร์
4. ด.ช. พนธกร ศรอินทร์ ได้คะแนนอันดับ 9 วิชาวิทยาศาสตร์
5. ด.ญ. ชนนิกานต์ รอดสม ได้คะแนนอันดับ 9 วิชาวิทยาศาสตร์
6. ด.ญ. นันทวัน ลิ่มตระกูล ได้คะแนนอันดับ 9 วิชาวิทยาศาสตร์
7. ด.ช. นพวินท์ คงวรรณ ได้คะแนนอันดับ 9 วิชาภาษาอังกฤษ
8. ด.ช. พนธร ศรอินทร์ ได้คะแนนอันดับ 9 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
9. ด.ช. คริษฐเศรษฐ เดชทัพ ได้คะแนนอันดับ 10 วิชาคณิตศาสตร์
10. ด.ช. พนธกร ศรอินทร์ ได้คะแนนอันดับ 10 คะแนนรวมทุกวิชา

 
   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

1. ด.ช. ปีใหม่ คงววัฒนานนท์ ได้คะแนนอันดับ 2 วิชาคณิตศาสตร์
2. ด.ช. กันต์ภัส แก้วสังข์ ได้คะแนนอันดับ 4 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ได้คะแนนอันดับ 4 วิชาวิทยาศาสตร์


 
   
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

1. ด.ช. วิศรุต รัตนมุกดา ได้คะแนนอันดับ 1 วิชาภาษาไทย
2. ด.ญ. หทัยชนก สุวรรณโน ได้คะแนนอันดับ 1 วิชาภาษาไทย
3. ด.ญ. ศิริขวัญ เพ็ชรโยธา ได้คะแนนอันดับ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
4. ด.ญ. พุฒิตา ดอกพุฒ ได้คะแนนอันดับ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
5. ด.ญ. มัญชุพร เทียมกิ่งทอง ได้คะแนนอันดับ 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ด.ญ. ธัญกร จารุสิริรังษี ได้คะแนนอันดับ 6 คะแนนรวมทุกวิชา
7. ด.ญ. ทักษอร เหมทานนท์ ได้คะแนนอันดับ 7 วิชาวิทยาศาสตร์
8. ด.ญ. ธัญกร จารุสิริรังษี ได้คะแนนอันดับ 7 วิชาภาษาอังกฤษ
9. ด.ญ. ปาณิศา วงศ์ไพศาลศิลป์ ได้คะแนนอันดับ 8 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ด.ญ. ดาริญญา พัชนี ได้คะแนนอันดับ 8 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

11. ด.ช. หยกเพชร ไพศาล ได้คะแนนอันดับ 10 วิชาภาษาไทย
12. ด.ญ. ทักษอร เหมทานนท์ ได้คะแนนอันดับ 10 วิชาภาษาอังกฤษ
13. ด.ญ. ทักษอร เหมทานนท์ ได้คะแนนอันดับ 4 คะแนนรวมทุกวิชา

 

 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย