โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลงานนักเรียน::..   
 
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรมทดสอบความรู้ สู่ความเป็นเลิศ ระดับชั้น ป.3 - ป.4 ครั้งที่ 20
โรงเรียนกาญจนศึกษา อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

********************************************************
0  
ผลการสอบดังนี้  

1. ด.ช. ปีใหม่ คงวัฒนานนท์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
2. ด.ช. ธัชนนท์ ช่วยสังข์ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 6
3. ด.ญ. ๗ิติญากร สมบุญ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 7
4. ด.ญ. วันใหม่ คงวัฒนานนท์ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 8
5. ด.ญ. อรดา สังข์ช่วย ได้รับรางวัล ลำดับที่ 13
6. ด.ช. ภูมิพัฒน์ ไตรรัตน์ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 15
7. ด.ช. อรรถพล บัวทอง ได้รับรางวัล ลำดับที่ 16
8. ด.ญ. ภัทรนันท์ พละบุญ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 17
9. ด.ญ. นภิสา ศรีศักดา ได้รับรางวัล ลำดับที่ 21
10. ด.ช. ธนกฤต สังข์สุวรรณ ได้รับรางวัล ลำดับที่ 22
11. ด.ญ. เนตรชนก มากสุข ได้รับรางวัล ลำดับที่ 23
12.ด.ญ. ชูธาดา รักราชเดช ได้รับรางวัล ลำดับที่ 28

 
   
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย