โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::รายชื่อผู้เข่าร่วมกิจกรรม::..   
 
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 14 -23 ม.ค. 2558
ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี
********************************************************
   
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. อ.สุธิตา เจริญจิตต์
2. อ.นิยม ช่วยเล็ก
3. อ.วุฒิไกร แก้วทอง
4. อ.เอกพงศ์ สุวประพันธ์
5. เด็กชายพัชรพล กระจ่างโลก
6. เด็กชายกิตติศักดิ์ แสงปลอด
7. เด็กชายวจรัญธร ศรไกรรัตน์
8. เด็กชายครรฤทธิ์ นิลสุวรรณ์
9. เด็กชายสถาพร ทองแก้ว
10. เด็กชายณัฐพงศ์ วัฒนสิทธิ์

 
   
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย