มอบเกียรติบัตร

โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กิจกรรมทดสอบความรู้ สู่ความเป็นเลิศ ป.3 - ป.4 ครั้งที่ 20
โรงเรียนกาญจนศึกษา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
(6 ม.ค. 2558)