พิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนกลุ่มโรงรียน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2557
โดย ผศ. เชาวน์วัศ เสนพงศ์
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
(7 ก.ค. 2557)