โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
ผลงานครู ปีการศึกษา 2556
 
ผลงานวิจัย
          ชื่อเรื่อง :     รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          ผู้วิจัย :        นางชลาลัย เทพลักษณ์
          ปีที่ศึกษา :   2555
                                   ดูรายละเอียด

                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิจัย
          ชื่อเรื่อง :    การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
                            บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
                            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
                            โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI     
       
          ผู้วิจัย :       อ.จิตราพร ใจห้าว
          ปีที่ศึกษา :  2556
                                   ดูรายละเอียด

                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิจัย
          ชื่อเรื่อง :    หนังสืออ่านเพิ่มเติม
                            เรื่อง ASEAN Member Countries
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                            สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่มที่ 1
     
                            History of ASEAN  
          ผู้วิจัย :       อ.สราญ บุญมาก
          ปีที่ศึกษา :  2556
                                   ดูรายละเอียด (ส่วนที่ 1)  (ส่วนที่ 2)       
               
      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย