ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ย. 65 ถวายราชสดุดี ร.6 ผู้กำเนิดลูกเสือไทย
24 พ.ย. 65 สอบพัฒนาการนักเรียน
 สอบทุกระดับชั้น
23 พ.ย. 65 ประชุมผู้ปกครอง MEP อนุบาล และ ป.1-4
08 พ.ย. 65 ประกวดกระทง วันลอยกระทง
ประกวดจัดทำกระทงใบตอง ระดับประถมศึกษา
สวนศรีธรรมโศกราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช