โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป::..   
 
นายสมจิตร ยุเหล็ก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
หัวหน้าฝ่าย : นายอรรถพล การดี
เลขานุการ : นายนริศ เจดีรัตน์
 
งานในหน้าที่
1. งานธุรการ
     - งานสารบรรณ
     - งานนัดหมายประชุม และการบันทึกแผนการปฏิบัติราชการ
     - งานธุรการและสารบรรณ
     - งานสถิติและข้อมูลนักเรียน
     - งานทะเบียนนักเรียน
     - งานข้อมูลและสารสนเทศ
2. งานอาคารสถานที่และบริการ
     - ธุรการงานบริการ
     - งานนักการภารโรง งานประจำวันภารโรง
     - งานหัวหน้าอาคาร
3. งานสัมพันธ์ชุมชน
     - โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
     - โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     - โครงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน
4. งานกิจการนักเรียน
     - งานระเบียบวินัย
     - งานคุณธรรม
     - งานกิจการนักเรียน
     - งานอนามัย
     - งานกีฬาและนันทนาการ
     - งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. งานครูเวรประจำวัน
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย