โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ฝ่ายการบริหารวิชาการ::..   
 
นางสาวเยาวลักษณ์ เลียบวงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายการบริหารงานวิชาการ
 
หัวหน้าฝ่าย : นางอรอนงค์ พรหมเดช
เลขานุการ : นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
 
งานในหน้าที่
1. งานวิชาการ
2. งานหลักสูตร
    - งานหลักสูตรประถม
    - งานหลักสูตรปฐมวัย
    - งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
    - กิจกรรมลูกเสือสำรอง
    - กิจกรรมลูกเสือสามัญ
    - กิจกรรมแนะแนว
    - กิจกรรมชุมนุมและหัวหน้าสายชั้น
4. งานห้องสมุด
5. ห้องสนับสนุนการเรียนรู้
6. งานนิเทศภายในและนิเทศคลินิก
7. งานส่งเสริมวิชาการ
    - งานส่งเสริมวิชาการประถมศึกษา
    - งานส่งเสริมวิชาการปฐมวัย
8. งานทะเบียนและวัดผลประเมินผล
    - งานทะเบียน
    - งานวัดผลประเมินผล
9. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
10. งานธุรการวิชาการ
11. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
12. การสอนเสริมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ
    - การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน
    - การแข่งขันคณิตศาสตร์สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
    - โครงการแข่งคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
    - การแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    - การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นานาชาติ
    - การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ
          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    - การคัดเลือกนักเรียนพระราชทาน
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย