:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
นายกเทศมนตรีนคร
นครศรีธรรมราช
ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 
 
0
 ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2557
เด็กเรียนดี ศรีมเหยงคณ์
--------------------------
โครงการสอบคนเก่ง
อปท. ระดับประเทศ
ที่ 1 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ป.3 - ป.4
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
โครงการสอบวัดความรู้
สถาบันกวดวิชา แม็ค ป.4 -ป.6
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
รายละเอียด รูปภาพ
--------------------------
ที่ 1ของจังหวัด
--------------------------
--------------------------
มหกรรมการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
นครตรังวิชาการ
คนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น
--------------------------
แข่งขันทักษะวิชาการ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
ประมวลผลงานวิชาการ
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 รางวัลเหรียญทองแดง
"คนเก่งท้องถิ่น ป.5 "
ภาษาอังกฤษ
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
  "กีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย"
ภาพชุด 1/ ภาพชุด 2 /ภาพชุด3
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
 
 
 
 
..::ข่าวประชาสัมพันธ์ ::..

 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
เรื่อง การรับสำรวจนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1
และการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน อนุบาล 1
และ ป.1 ปีการศึกษา 2562
- ใบประกาศ
- ใบสมัคร ป.1
- ใบสมัคร อนุบาล 1

 
..::ประกาศ ::..

 ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
    1. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารกลางวันนักเรียน
(แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    2. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลางวัน
นักเรียน(ข้าวสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    3. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลางวัน
นักเรียน(อาหารสด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    4. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอาหารกลางวัน
นักเรียน(อาหารแห้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
..::การแข่งขันกีฬา ::..
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย ระดับประเทศ
"นครภูเกตเกมส์"
ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
การแข่งขันกีฬา ระหว่าง 1-10 ธันวาคม 2560
-กีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี หญิง
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เล่นทัศน์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกสอน นายนิยม ช่วยเล็ก

       
          ดูภาพทั้งหมด

-กีฬาหมากฮอสไทย รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
เด็กชายอดิล สมจิตต์
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกสอน นายนิยม ช่วยเล็ก

       
   ดูภาพทั้งหมด                


 
โครงการสอบแข่งขันคนเก่งใน
โรงเรียนท้องถิ่น ป.5 ระดับประเทศ
**ประจำปี 2559 **


ร่วมแสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยม
   - กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
    แข่งขันระหว่าง 11 - 13 ธันวาคม 2559
    เด็กหญิงพรรวษา นิลสุวรรณ
    รางวัล เหรียญทอง
    ครูผู้ฝึกสอน นางญาสุมินทร์ สิริทัตตานนท์

       
                      ดูภาพทั้งหมด

 
 
..::ประมวลภาพกิจกรรม::..

กิจกรรมตอนบ่าย
Happy New Year 2018
( 29 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรมตอนเช้า
Happy New Year 2018
( 29 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4
      ---------------------------------------------

Merry Christmas
And Happy New Year 2018
( 25 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

รับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
( 22 ธ.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3
      ---------------------------------------------

สอบธรรมสนามหลวง
นักธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก
( 9 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมแสดงความยินดี
กับตัวแทนนักเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
การแข่งขันกีฬา "เมืองลุงเกมส์"
(8 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียน ท.มย.
ร่วมการแข่งขันกีฬา "เมืองลุงเกมส์"
(8 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี ประกวดประดิษฐ์กระทง
รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
(6 พ.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรมวันลอยกระทง (ภาคกลางคืน)
( 3 พ.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

กิจกรรมวันลอยกระทง (ภาคกลางวัน)
( 3 พ.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
( 22 ก.ย. 2560)
ภาคกลางคืน


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4 / 5
      ---------------------------------------------

ร้อยดวงใจ...สายใยผูกพัน
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
( 22 ก.ย. 2560)
ภาคกลางวัน


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4
      ---------------------------------------------

ร่วมขบวนแห่หมรับ
ณ วัดมเหยงคณ์
( 18 ก.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

ประชุมสัมมนาจัดทำแผนงบประมาณ
ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
( 15 ก.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

รอบรู้เรื่องการแห่หมรับ
เทศกาลงานเดือนสิบ
( 14 ก.ย. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ชุดการแสดงของนักเรียน
เทศกาลงานเดือนสิบ
( 14 ก.ย. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2
      ---------------------------------------------

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน ป.6 ณ วัดมเหยงคณ์
( 25-26 ส.ค. 2560)


      ภาพชุด 1 / 2 / 3 / 4/ 5
      ---------------------------------------------

โครงการ อนุบาล Food Fair
( 23 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 10 - 11 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมตัวแทนครู
คณะทำงาน กิจกรรม 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 7 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประชุมสานสัมพันธ์ครู ผู้ปกครอง
ร้อยรวมใจเพื่อลูกรัก
( 5 ส.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมประชุมจัดงาน 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 30 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมประชุมจัดงาน 98 ปี ลูกจัน
รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์
( 25 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ร่วมแสดงความยินดี "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา"
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
( 24 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา - กรีฑา"
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
( 18 - 19 ก.ค. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "เดินทางไกลลูกเสือ"
ณ ทุ่งท่าลาด
( 10 ก.พ. 2560)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา"
ณ วัดมเหยงคณ์
( 18 ก.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

พิธีปิดกีฬา-กรีฑา
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(12 - 14 ก.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประมวลภาพกองเชียร์
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(12 - 14 ก.ค. 2559)


      ดูภาพทั้งหมด
      ---------------------------------------------

ประมวลภาพนักกีฬา - นักกรีฑา
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(12 - 14 ก.ค. 2559)


      ภาพชุดที่ 1/ภาพชุดที่ 2
      ---------------------------------------------

พิธีเปิดกีฬา-กรีฑา
โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
(12 - 14 ก.ค. 2559)


      ภาพชุดที่ 1/ภาพชุดที่ 2/ภาพชุดที่ 3
      ---------------------------------------------

 

 
0
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวอำพร ด่านคงรักษ์
 เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อ.รัตนา ญาณสูตร (1) (2)
อ.เอกพงศ์ สุวประพันธ์
อ.อุไรวรรณ อนุรักษ์ (1) (2)
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.เตือนใจ ครองญาติ (1) (2)
อ.เสริมศิริ อิศโร (1) (2)
อ.อุไรวรรณ อนุรักษ์ (1) (2)
อ.ทรงลักษณ์ จงจิตร์ (1)(2)
อ.นิยม ช่วยเล็ก (1) (2)
อ.จารึก ช่วยสังข์ (1) (2)
อ.พวงทิพย์ ธรรมกิจจา
อ.ปริชมน คงช่วย
อ.นริศ เจดีย์รัตน์
อ.ดวงพร จันทร์สว่าง
อ.นิตยา นาคนิคาม
อ.จารี เพ็ชศรี
อ.นันทนา แววทองคำ
อ.นงนุช นาคงาม
อ.ศิริรัตน์ สุวรรณระ
อ.พีรดา บุญเรือง
อ.กัลยา วงศ์สวัสดิ์
อ.ธมน เต็มรักษ์
อ.หนึ่งฤทัย สินทบทอง
อ.เตือนใจ ครองญาติ
อ.มณฑา ชูเสือหึง
อ.ศิริมาศ กำแพงแก้ว
อ.รุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
อ.ญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
 
 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
 
จำนวนผู้เยียมชม
 
เรียนรู้ออนไลน์
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.6
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 4
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.5
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.5 ชุดที่ 2
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 5
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 6
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 7
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 8
   ข้อสอบ ป.4 ชุดที่ 9
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.3
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 3
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 4
   ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 5
 
สื่ออิเลคทรอนิกส์
0
 ผลงานกิจกรรมดีเด่น
ประจำปี 2557
ตัวแทนนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
อปท. แห่งประเทศไทย
--------------------------
กีฬาระดับภาคใต้
"ลิกอร์เกมส์" ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
กีฬากลุ่มโรงเรียน
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประจำปีการศึกษา 2557
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2557
--------------------------
--------------------------
 วันสุนทรภู่
ภาพชุด 1 / ภาพชุด 2
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 ประมวลภาพกิจกรรม
ประจำปี 2556
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
:: มเหยงคณ์ เราคือ ผู้นำทางวิชาการ ::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ที่ตั้ง: ถนนราชดำเนิน ต. คลัง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย
00

 

.