โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน::..   
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
3
1. นายภูภัฏ ยกทวน                 ประธานกรรมการ
2. พระพิศิษฎ์วินัยการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
3. นายสุทธิ ทัศน์นิยม กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
4. นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. นางณัฐิยา ถาวระ กรรมการผู้แทนครู
6. นายสุจินต์ วงศ์ท่าเรือ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
7. นายกิติพงศ์ พงศ์ยี่หล้า กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
8. นางสาวชวนพิศ แซ่อึ่ง กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นางทิพวรรณ สุวรรณรัตน์ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายวิศาล ภูริวัฒน์ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นางประพาฬรัตน์ ภิญโญ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายปัญญาพร ถังมณี กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางกัญจนา โชติพันธุ์ กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นางวรดี เลิศไกร กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
15.นางนงเยาว์ คงศาลา กรรมการและเลขานุการ
 
นายภูภัฏ ยกทวน
ประธานกรรมการ
 
0
นายสุทธิ ทัศน์นิยม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 
0
นางณัฐิยา ถาวระ
กรรมการผู้แทนครู
 
0
นายกิติพงศ์ พงศ์ยี่หล้า
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
0
นางทิพวรรณ สุวรรณรัตน์
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางประพาฬรัตน์ ภิญโญ
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางกัญจนา โชติพันธุ์
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
0
นายประยูร จิระพิบูลย์พันธ์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
0
นายสุจินต์ วงศ์ท่าเรือ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 
0
นางสาวชวนพิศ แซ่อึ่ง
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิศาล ภูริวัฒน์
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายปัญญาพร ถังมณี
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางวรดี เลิศไกร
กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางนงเยาว์ คงศาลา
กรรมการและเลขานุการ
 
 
   
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย