ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
หลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่ายชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Mini English Program) ปีการศึกษา 2566
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 (Mini English Program) ปีการศึกษา 2566
ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2566
วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ห้องธุรการโรงเรียน)
ขอเชิญร่วมทำบุญ ในวันปีใหม่
ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันปีใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565
เวลา 07.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
สรุปผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคใต้ “ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ 2565”

สรุปผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการท้องถิ่น ระดับภาคใต้

“ทุ่งสง สวรรค์บนดิน วิชาการ 2565”

ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
#โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
ในการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
#มเหยงคณ์เราคือผู้นำทางวิชาการyesyes
หลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หลักฐานการมอบตัวนักเรียนและค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
     >>  ชั้นอนุบาล ๑
     >>  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     ประเภท นักเรียนอนุบาล ๓ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
     ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
     ประเภท นักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เอกสารหลักฐานการมอบตัวและค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เอกสารที่ผู้ปกครองต้องแสดงก่อนเข้าโรงเรียนในวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Programและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 2565
เอกสารที่ผู้ปกครองต้องแสดงก่อนเข้าโรงเรียน
>> เอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหมอพร้อม(กรณีมีการฉีดวัคซีนไม่ครบสองเข็มต้องมีหลักฐานเอกสารการตรวจ ATK ภายใน 72 ชั่วโมง)
>> อนุญาติให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าโรงเรียน(นักเรียน 1 คน กับผู้ปกครอง 1 ท่าน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลักสูตรภาษาอังกฤษ Mini English Program และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น  ประจำปีการศึกษา 2563
ประเภทผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงสุด

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
    ▪️ผลคะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
         ลำดับที่ 2️⃣ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
   ▪️ผลคะแนนรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
         ลำดับที่ 3️⃣ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
 
#ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน
#มเหยงคณ์เราคือผู้นำทางวิชาการ
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์เตรียมความป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2564
ทางโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ได้เตรียมความพร้อมและมอบหมายพนักงานครูและบุคลากรรับผิดชอบ ในการเฝ้าระวังการเกิดปัญญาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี