ห้องเผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 )

 

ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
           และจิตคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
            (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 )

ผู้วิจัย    หยาดอรุณ   ชาติสมบูรณ์ 

ปีที่ศึกษา 2563

รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                   

ผู้วิจัย     หยาดอรุณ ชาติสมบูรณ์ โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1
(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)    อำเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช           

ปีที่ศึกษา 2563