โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
..::เพลงมาร์ชโรงเรียน::..   
 
             พระอาทิพย์เปล่งแสงรัศมี                         เหนือเนินคีรีเปล่งสีแสงสว่าง
             ทางสดใสเป็นเลิศทางวิชาการ                   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
             แม่ต้นจันเรานั้นคงยึดถือ                            อยู่คู่เคียงชื่อ ท.มย.
             ขอบูชาไหว้ครูแม่ต้นจันด้วยหนอ                 เรา ท.มย. ขอสัญญา
             จะยึดถือประชาธิปไตย                               ภูมิปัญญาให้จำไว้ช่วยนำพา
             มีคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา                       เดชะราชา องค์พระมหากษัตริย์ไทย
             น้ำเงินเหลือรุ่งเรืองเลื่องลือนาม                  ลูกจะสร้างชื่่อเสียงให้เกรียงไกร
             เหล่าศิษย์หญิงชายร่วมแรงแห่งน้ำใจ           ชีวิตสดใสดำรงอยู่ได้ในสังคม
(ซ้ำ)
 
 
 
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย