โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::พันธกิจ::..   
 
 1. พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา
                 ต่างประเทศ และกลุ่มวิชาอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรใ้ห้มีมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ
4. ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนในทุกด้าน
5. ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อพัฒนาโรงเรียน
                 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
6. พัฒนาหลักสูตรในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7. ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
                 ที่ดีงาม
8. ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
9. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย