โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::เป้าหมาย::..   
 
เป้าหมาย
 
           โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน ครู บุคลากร ให้มีสติปัญญาดี มีคุณธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายดังนี้
           1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           2. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
           3. พัฒนาวิชาการ
           4. พัฒนาครูและบุคลากร
           5. พัฒนางานปกครอง
           6. พัฒนางานธุรการ การเงิน พัสดุ
           7. พัฒนางานกิจกรรมนักเรียน
           8. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย