สายชั้นอนุบาล

นางเมตตา สักกุณา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวสุธิตา เจริญจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวดี ลับแสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑาทิพย์ เยี่ยมวช
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิษา พราหมชูบัว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภาภรณ์ พรพระสงฆ์
ครูอัตราจ้าง

Miss Angelie Mariano Teodosio
ครูอัตราจ้าง

Miss Harlene C Famaso
ครูอัตราจ้าง

Miss April Rose Sionzon
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐภัทร ม่วงหิมพาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุทัยทิพย์ รารักษ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววาเดีย ราชนิยม
ครูอัตราจ้าง