สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอุทัยพร กาญจนาภรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางเตือนใจ ครองญาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางพีรดา บุญเรือง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางสาวเสาวณีย์ อนันนทนุพงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางจงจิตร วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนฤมล ศิริวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางธมน เต็มรักษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวมณฑา ชูเสือหึง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัฐมา นุ่นรักษา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นายชัยยศ เอียดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง

Miss Marjorie Moncayo
ครูอัตราจ้าง

Miss. Heinrich Dionco
ครูอัตราจ้าง