สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางยุพาภรณ์ โรจน์มี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางนันทนา แววทองคำ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช นาคงาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล การดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกานต์ธีรา ตรึกตรอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวปิยะภา สาระยาน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางสาวศันสนีย์ หมกทอง
ครูอัตราจ้าง

Mr.Neil Patrick E.Arriola
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพรลภัส บุญมิ่ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพัชรี บุญชู
ครูอัตราจ้าง