สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายเอกพงศ์ สุวประพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพจมาน ชูสง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางวันวิศา วุฒิมานพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางวิญญา ระเบียบโอษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางเสริมศิริ พงษ์ศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางชลาลัย เทพลักษณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปริชมน คงช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาลิตา มะห์มูดีย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายดำรงศักดิ์ คุ้มสุข
ตำแหน่ง ครู

นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวอัลวานีย์ ชลธาร
ครูอัตราจ้าง

Mr.Charles C Famaso
ครูอัตราจ้าง