สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางศิริมาศ จันทรมาศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายนิยม ช่วยเล็ก
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางรัตนา ญาณสูตร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางจิตเกษม จรประดิษฐ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางทรงลักษณ์ จงจิตร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรอนงค์ พรหมเดช
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจินตนา มานพ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิการ์ นาคพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรช่วย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Miss. Lara Angelica M. Calalo
ครูอัตราจ้าง