สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนวพร นวลจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางจารึก ช่วยสังข์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นายนริศ เจดีย์รัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางสุชาดา ฤทธิโชติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางญาสุมินท์ สิริทัตนนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางเมธินี พงธิพันธุ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพเยาว์ พันธนิตย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิติพร วรดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวช่อผกา รักษาสัตย์
ครูอัตราจ้าง

Mr.Ilia Pivovarov
ครูชาวต่างชาติ