สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศรีสุดา สมจิตต์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางอุไรวรรณ เรืองมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางจารี รักษ์ทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

นายวุฒิไกร แก้วทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยา นาคนิคาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรวิทย์ สิริกาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล
ตำแหน่ง ครู

นางสาวรัชกมล เล่าตง
ตำแหน่ง ครู

นางดวงกมล คุระจอก
ตำแหน่ง ครู