สายบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

นางสาวนูรีฮัน รอแม
ธุรการ

นางสาวยุพรัตน์ พรมสัย
ธุรการ

นางชูลีมาศ ศรีนวลแก้ว
ธุรการ

นางสาวพรรัตน์ ทองมี
ธุรการ

นางสาวสุวาณี ทิพย์ศรีนิมิต
ธุรการ

นายสัมพันธ์ ถาวรสาร
นักการภารโรง

นายสาโรจน์ อักษรกุล
นักการภารโรง

นายประเสริฐศักดิ์ สุขมาส
นักการภารโรง

นางศุภนีวรรณ พรหมแก้ว
นักการภารโรง

นายสนทยา สิทธี
นักการภารโรง

นายวรรทะชัย เอียดบัว
นักการภารโรง

นายอำนวยศักดิ์ ผดุงสัตย์
พนักงานขับรถ