โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
ผลงานครู ปีการศึกษา 2555
 
ผลงานวิจัย
          ชื่อเรื่อง :     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของครู
                             โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
          ผู้วิจัย :        นายสมจิตร ยุเหล็ก (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
          ปีที่ศึกษา :   2554
                                   ดูรายละเอียด

                              รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
                              ครูโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สำนักการศึกษา                               เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
                                    มีลำดับขั้นตอน 6 ขั้นตอน ไ้ด้แก่
                                          1. ให้ความสำคัญสร้างความตระหนัก
                                          2. การกำหนดเป้าหมาย
                                          3. การจัดการเรียนการสอน
                                          4. การส่งผลการพัฒนา
                                          5. การประเมินผล
                                          6. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    เรื่องที่ศึกษา:     การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ศาสนาในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                                   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
          ผู้ศึกษา :           นางพจมาน ชูสง
          โรงเรียน:           เทศบาลวัดมเหยงคณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ปีที่รายงาน       2553
                                   ดูรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นวัตกรรมทางการศึกษา
     นางณัฐิยา ถาวระ
          นวัตกรรมทางการศึกษา วิชา ภาษาไทย ป.6
                                    ชุดที่ 1 คำนาม
                                    ชุดที่ 2 คำสรรพนาม
                                    ชุดที่ 3 คำกริยา
                                    ชุดที่ 4 คำวิเศษณ์
                                    ชุดที่ 5 คำบุพบท
                                    ชุดที่ 6 คำสันธาน
                                    ชุดที่ 7 คำอุทาน
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิจัย
         ชื่อเรื่อง :     รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน
                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ผู้วิจัย :        นายอรรถพล การดี
          ปีที่ศึกษา :   2553
                                   ดูรายละเอียด

                              
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย