โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
     ครูพิเศษ
เจ้าหน้าที่
นักศึกษาฝึกสอน
นักศึกษาฝึกงาน
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ผลการแข่งขัน "กระบี่วิชาการ" ::..   
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
1. คัดลายมือ (ป.4-6)
เด็กหญิงภัทรดา ประภาศิลป์ ป.5
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางสายใจ วรดี
 
2. กล่าวสุนทรพจน์ (ป.4-6)
เด็กหญิงกรชนก วุฒิมานพ ป.5
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐิยา ถาวระ
 
3. อ่านร้อยกรอง (กลอนสี่)
เด็กหญิงวันใหม่ คงวัฒนานนท์ ป.3
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางวันวิศา วุฒิมานพ
 
4. เขียนเรียงความ (ป.1-3)
เด็กหญิงติณณา คำแหง ป.3
เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นางกัลยา วงศ์สวัสดิ์
 
5. เขียนเรียงความ (ป.4-6)
เด็กหญิงกวิสรา ชาตะกาญจน์ ป.5
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางสุชาดา ฤทธิโชติ
 
6. หนังสือเล่มเล็ก (ป.4-6)
เด็กหญิงพจนวรรณ สุวรรณนา ป.5
เด็กหญิงธัญวรัตน์ เพชรสุวรรณ ป.6
เด็กหญิงพัชราภา หนูเหมือน ป.6
ที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอรวรรณ พันธ์นวล และ นางสาวฉันท์ชนิต กาญจนภักดิ์
 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงาน (ป.4-6)
เด็กหญิงชนนิกาญจน์ เพชรสุวรรณ ป.6
เด็กหญิงสุปัญญาภรณ์ ทัศนวิสุทธิ์ ป.6
เด็กหญิงชนาธิป เรืองรุก ป.6
เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นางนวพร นวลจันทร์ และ นายวุฒิไกร แก้วทอง
 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงกชพิชย์ มากศรี ป.6
เด็กหญิงศันสนีย์ ลียวัฒนานุพงศ์ ป.6
เด็กหญิงกันตพงศ์ หีบเพ็ชร ป.6
ที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางจารึก ช่วยสังข์ และ นางสาวรุ่งทิพย์ พัฒนศิลป์
 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
1. โครงงาน (ป.4-6)
เด็กชายปธานิน จุลสุรางค์ ป.5
เด็กหญิงปภาวดี คงทอง ป.6
เด็กหญิงอภิสรา ทับทิม ป.6
เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นายนิยม ช่วยเล็ก และ นางดวงพร จันทร์สว่าง
 
2. อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
เด็กชายสิรภพ ชยเจตน์ ป.6
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางหนึ่งฤทัย สินทบทอง
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สร้างคำศัพท์
เด็กหญิงลักษณา บุญญาปฏิภา ป.3
ที่ 1 เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวนิตยา สินทบทอง และ นางสาวเสาวนีย์ อนันทนุพงศ์
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1. ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Paint (ป.1-3)
เด็กหญิงสุธาสินี บดีการ ป.3
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวอรอนงค์ เพ็ชรช่วย
 
2. ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office PowerPont 2003 (ป.4-6)
เด็กหญิงอรนันท์ เชื้อชาติ ป.6
เหรียญทอง
ครูผู้ฝึกสอน นางปริชมน คงช่วย
 
กลุ่มสาระศิลปะ
วาดภาพระบายสี
เด็กหญิงวิชญาดา มาบัว ป.6
เด็กหญิงพันธภูมิ เชษฐวรรณสิทธิ์ ป.6
เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกสอน นางเมธินี พงธิพันธุ์
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย