โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและขนาด
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
อาคารสถานที่
 
 ข้อมูลบุคลากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครู
     สายชั้นอนุบาล
     สายชั้น ป.1
     สายชั้น ป.2
     สายชั้น ป.3
     สายชั้น ป.4
     สายชั้น ป.5
     สายชั้น ป.6
เจ้าหน้าที่
 
 ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลทั่วไป
สภานักเรียน
 
 บริหารจัดการ 4 ฝ่าย
ฝ่ายการบริหารวิชาการ
ฝ่ายการบริหารงานบุคคล
ฝ่ายการบริหารงบประมาณ
   และแผนงาน
ฝ่ายการบริหารงานบริหารทั่วไป
 
 กรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา
 
 ผลงานนักเรียน
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
 ผลงานครู
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี
 
 
 
 
 
..::ประวัติความเป็นมา::..   
 
        ตั้งอยู่ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบล
คลัง(วัดมเหยงคณ์)" ช่องพระมหาแบน เจ้าอาวาสในสมัยนั้นเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2463 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่เล่าเรียน ซึ่งท่านกลาง ณ นคร และเจ้าจอม
สว่าง เจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ออกเงินสร้างขึ้น ตอนแรกเปิดเป็นสาขาโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ซึ่งตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ตั้งอยู่ที่ วัดท่าโพธิ์ และได้โอนเป็นโรงเรียนประชาบาล
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2463     
        พ.ศ. 2474 ทางโรงเรียนได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึกแถวชั้นเดียว 6 ห้องเรียน(รื้อออกแล้ว
โดยใช้เงินศึกษาฟรี แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนประชาตำบลคลัง 1 (วัดมเหยงคณ์) "
        พ.ศ. 2478 รัฐบาลได้โอนโรงเรียนประชาบาลในเขตเทศบาล ให้เทศบาลดำเนินการ
โรงเรียนจึงโอนมาอยู่ในเทศบาล ในชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดมเหยงคณ์)"
        พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้โอนโรงเีรียนเทศบาลกลับไปเป็นประชาบาลอีก ใช้ชื่อว่า
"โีรงเรียนวัดมเหยงคณ์"
         พ.ศ. 2502 - 2504 ครูใหญ่และคณะกรรมการศึกษาในสมัยนั้นร่วมกับทางราชการสร้าง
อาคารเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว หลังคามุงสังกะสี
         1 เมษายน 2506 รัฐบาลได้โอนโรงเรียนวัดมเหยงคณ์ ให้เทศบาลดำเนินการและใช้ชื่อ
ใหม่ว่า "โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์" จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
::..< <มเหยงคณ์ เราคือผู้นำทางวิชาการ > > ..::
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
โทร. 075-356698
webmaster : นางปริชมน คงช่วย